Hoppa till huvudinnehåll

Lagförslag om nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

2019-04-02

Regeringen föreslår i en proposition nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansbolag. Det betyder kortfattat att ett generationsskifte ska kunna ske på samma skattemässiga villkor som om bolaget hade överlåtits till en utomstående.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas på ägarskiften som sker efter den 30 juni 2019. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

Andel i fåmansföretag
En andel i ett fåmansföretag ska inte anses vara kvalificerad enbart pga. att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Enligt förslaget är även andelar i ett fåmansföretag kvalificerade när andelsägaren eller närstående under beskattningsåret, eller något av de fem föregående beskattningsåren, varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag andelsägaren indirekt äger andelar i. Vid tillämpning av den s.k. utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet.

Lagförslag om nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag