REVISION

Vi utför kvalificerad revision- Retora- revisor Täby

Retora erbjuder hjälp med revision. Revision är en extern kvalitetssäkring av ett aktiebolags redovisning och styrelsens eller företagsledningens förvaltning av bolaget.

Revisionen utförs av en kvalificerad revisor och innebär att revisorn lär känna bolagets verksamhet, rutiner, styrning, styrkor och svagheter. Revisorn gör det för att efter genomförd granskning kunna lämna ett utlåtande avseende dels bolagets årsredovisning och dels företagsledningens förvaltning.

Detta utlåtande lämnas i form av en revisionsberättelse.

Revisionen av ett aktiebolag styrs dels av lagar och dels av internationella standarder. En revisor granskas löpande för att säkerställa att den revision som utförs följer god revisionssed, har en god kvalitet på sin egen verksamhet och att revisorn genomgår en ständig vidareutbildning.

Läs mer om allmänna villkor gällande revision och rådgivning:
Allmänna villkor om revision
Allmänna villkor om rådgivning

Revisor som utför revision.